Manufacturing is supported by expertise in Design and Development, Research and Development, Continuous Improvement, In house Tool Making, Quality Control and Quality Assurance, fully equipped Laboratory for testing. PC hold several patents Europe and USA for wheel balance weights

เราเป็นบริษัท/โรงงาน ผู้ผลิตที่มีทักษะ ประสบการณ์ และทีมงานที่เข้มแข็ง โดยเรามีความเชี่ยวชาญในงานฉีดโลหะ งานปั้มตัด ปั้มขึ้นรูป ฯลฯ อีกทั้งเรายังมีความสามารถและศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง เพราะเรามีทีมงานออกแบบ วิจัย และเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆที่เพียงพอในการสร้างแม่พิมพ์
– เรามีทีมงาน R&D ที่มากประสบการณ์
– เรามี Machining Machine เป็นของตนเอง
– เรามีเครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัยและ อัตโนมัติ
– เรามีทีมงาน QC และเครื่องมือวัดทีจำเป็นในการตรวจวัด
– ฯลฯ

R&D

เรามีทีมงาน R&D ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ตะกั่วถ่วงล้อ (Weight Balance) ซึ่งครอบคลุมล้อรถยนต์ทุกประเภทและทุกขนาด ที่มีฐานผู้ใช้งานทั่วโลก 

Machining Machine

เรามีเครื่องจักรที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นที่จำเป็นในการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงเราสามารถสร้างแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ต่างๆ เช่น Punch Die Mold ฯลฯ

Production Machine

เรามีเครื่องจักรในการผลิตที่เพียงพอในการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองทั้งในกลุ่มสินค้าตะกั่วถ่วงล้อ (Weight Balance) และสินค้าประเภทปั้มตัดขึ้นรูป กำลังตั้งแต่ 10 ตัน-300 ตัน และการพ่นสีทั้งแบบสายพานและแฮงค์เกอร์ ในรูปแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ

QC Measurement

เรามีห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดที่จำเป็นอย่างครบถ้วนในการยืนยันคุณภาพสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือที่ลูกค้ากำหนด ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าของเรามีมาตรฐานตามหลักสากลที่เพียงพอต่อการใช้งาน

** And other standard measurement tools **